Raiffeisen Centrobank AG Slovak branch, pobočka zahraničnej banky

 

Raiffeisen Centrobank AG Slovak Branch, pobočka zahraničnej banky, so sídlom TATRACENTRUM, Hodžovo námestie 3/6785, 811 06 Bratislava

IČO: 50875621, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č. 3979/B (ďalej „Pobočka“) zverejňuje v zmysle zákona č. 483/2001 Z.z. o bankách v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o bankách“) a Opatrenia Národnej banky Slovenska č. 16/2014 o uverejňovaní informácií bankami a pobočkami zahraničných bánk v znení Opatrenia Národnej banky Slovenska č. 13/2015, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 16/2014 o uverejňovaní informácií bankami a pobočkami zahraničných bánk (ďalej len „Opatrenie“) nasledovné informácie:

1) Informácie o finančných ukazovateľoch pobočky zahraničnej banky:

2) Informácie o pobočke zahraničnej banky

  • organizačná schéma pobočky zahraničnej banky
  • priemerný počet zamestnancov za rok: 1,5 (ekvivalent plného úväzku)
  • dátum zápisu do obchodného registra: 26.04. 2017
  • dátum udelenia bankového povolenia: 28.03. 2017
  • dátum skutočného začiatku vykonávania bankových činností povolených Národnou bankou Slovenska: 09.04. 2018
  • zoznam bankových činností povolených ECB a notifikovaných v rámci slobody usadenia sa, ktoré sa vykonávajú:

Činnosti uvedené v Prílohe I k Smernici 2013/36/EU

Č. 1 - Prijímanie vkladov a iných návratných zdrojov
Č. 7 - Obchodovanie na vlastný účet alebo účet klientov niektorým z týchto spôsobov:

- prevoditeľné cenné papiere
- Činnosti upravené v Oddiele A a C Prílohy I k Smernici 2014/65/EU:

ODDIEL A

ODDIEL C

Investičné služby a činnosti

Finančné nástroje

(3) Obchodovanie na vlastný účet

(1) Prevoditeľné cenné papiere

  • zoznam bankových činností povolených Národnou bankou Slovenska, ktoré sa nevykonávajú: neuplatňuje sa
  • zoznam bankových činností povolených Národnou bankou Slovenska, ktorých vykonávanie bolo rozhodnutím príslušného orgánu obmedzené, dočasne pozastavené, zakázané alebo bolo bankové povolenie na ich výkon odobraté: Pobočka nemá činnosti obmedzené, dočasne pozastavené, zakázane alebo odobraté.
  • citáciu výrokovej časti právoplatného rozhodnutia, ktorým bolo uložené opatrenie na nápravu v priebehu kalendárneho štvrťroka: Pobočke nebolo v priebehu kalendárneho štvrťroka uložene opatrenie na nápravu právoplatným rozhodnutím Národnej banky Slovenska.
  • citáciu výrokovej časti právoplatného rozhodnutia, ktorým bola uložená pokuta v priebehu kalendárneho štvrťroka: Pobočke nebola v priebehu kalendárneho štvrťroka uložená pokuta právoplatným rozhodnutím Národnej banky Slovenska.

Informácie uvedené v tomto dokumente sú zverejnené k 31.12.2018.